Current Art Projects

My current art venture into the realm of Nordic Mythology was launched in the spring of 2010 as a series of exhibitions with a variety of different interpretations till this very present day and will have its Grand Finale sometime in 2021 – 2022.

My artistic projections of the mythological legacy have very little if anything to do with religious belief but my way to explain from the artist's point of view the creation of our Universe and planet Earth where natural variations as weather and seasons played an important role in mysterious ancient times and regarded as personified supernatural forces.

Pågående konstprojekt

Mitt pågående konstprojekt kring temat nordisk mytologi tog sin början under våren 2010 med en serie utställningar i olika fria tolkningar fram till idag och får sin avslutande Grand Finale någon gång under 2021 – 2022.

Mina konstnärliga visioner utifrån det mytologiska kulturarvet har mycket lite om någonting med religiös tro att göra utan snarare ett uttryck för mitt sätt att med kostens medel förklara skapandet av vårt universum och vår jord med naturens variationer såsom väder och årstider som spelade en viktig roll för forntidens folk och gestaltades som personifierade, övernaturliga krafter.


814